درویش دوزی

شما اینجا هستید

تفرش دوزی ـ تفرش 1404

این هنر زیبا و ظریف در اوایل سلسله پهلوی در تفرش که محل اقامت ظهیرالدوله داماد ناصرالدین شاه بود به اوج رونق خود رسیدزیرا ایشان که خود یکی از دراویش بنام آن روزگار بودندبا تاسیس انجمنی که صنایع دستی مختلف را به زنان و مردان آموزش می داد، سعی در مهارت آموزی به افراد نیازمند را داشت... این دوخت در شهرهای گناباد، قزوین، مشهد ، سنندج و اراک رایج بوده است، اما چون فعالیت انجمن در شهر تفرش بسیار گسترده بوده است و آثار آموزشهای آنها بین سایر مردم رواج پیدا کرده است، به سوزن درویشی تفرش  مرسوم گشته است...